O spoločnosti

Spoločnosť GBF Slovakia s.r.o vznikla v roku 2008 transformáciou spoločností GBF s.r.o. a spoločnosti Slovakia Technology s.r.o.. Spoločnosť GBF s.r.o. pôsobila na trhu od roku 1994 ako spoločnosť, ktorá sa venovala poskytovaniu služieb a poradenstvu v oblasti výstavby technologických celkov. V roku 2009 transformáciou so spoločnosťou Slovakia Technology došlo k rozšíreniu ponúkaných služieb o komplexnú inžiniersku činnosť v priemyselnej výstavbe a pri výrobe a montáži technologických celkov.

Riadenie výstavby realizujeme štýlom projektového riadenia podľa štandardov PMI® (Project Management Institute), ktoré sú dlhodobo odborne považované za najefektívnejšie pri riadení projektov. V rámci poskytovaných inžinierskych služieb sa špecializujeme na poradenskú, konzultačnú a analytickú pomoc pre investorskú aj dodávateľskú stranu. Naša činnosť je vykonávaná formou partnerských vzťahov k zákazníkovi, s cieľom maximalizácie výsledku realizovaného projektu z pohľadu nákladov, časového plnenia a kvality.

 

Poradenská činnosť

Cieľom našej spoločnosti je budovanie dlhodobých vzťahov so zákazníkmi, ktoré súvisia s dodávkou profesionálnych služieb, kvalitných produktov, rýchlou odozvou a reakciou na vzniknuté požiadavky.

Poradenská činnosť pri plnení zmluvných vzťahov súvisiacich s realizáciou projektu, s cieľom dosiahnutia plánovaných parametrov nákladov, časového plnenia a kvality.

 • Sledovanie zmluvných plnení a protiplnení.
 • Evidencia zásadných momentov plnenia zmluvy a ich objektívne posúdenie v pravidelnej hodnotiacej správe.

Poradenská činnosť zameraná na optimalizáciu pre zlepšenie parametrov kvality, rozpočtu a harmonogramu v porovnaní s pôvodným plánom.

 • Odkonzultovanie a optimalizácia realizačného projektu pred vyskladnením.
 • Pripomienkovanie rozpočtu, optimalizácia zahrnutých položiek a poukázanie na zabudnuté položky.
 • Pripomienkovanie harmonogramu vo vzťahu k realizačnej dokumentácii a následne poskytnutie doporučení k tomuto harmonogramu.
 • Pravidelné sledovanie stavu plnenia plánovaného harmonogramu a jeho objektívne posúdenie v pravidelnej hodnotiacej správe.

Poradenská činnosť v oblasti zhodnotenia vplyvu vyvolaných a požadovaných zmien a podpora pri riadení zmenového konania.

 • Operatívne zhodnotenie vplyvu vyvolaných a požadovaných zmien z pohľadu harmonogramu, rozpočtu a kvality.
 • Podpora pri riadení zmenového konania.
 • Efektívna podpora komunikácie voči zmluvným partnerom pokrývajúca vyvolané zmeny a následne zmenové konania smerujúc k dosiahnutiu vzájomnej spokojnosti zmluvných strán.
 

Inžinierská činnosť

Výkon činnosti stavebného dozora (stavebný, technologický, elektrotechnický) a stavbyvedúceho v zmysle zákona č.138/1992 Zb. v týchto oblastiach:

 • pozemné stavby
 • inžinierske stavby
 • technické, technologické a energetické vybavenie stavieb

Konečný úspech akéhokoľvek projektu, alebo podnikania je závislý nielen na tom, ako dobre projektujete a staviate, ale aj na tom, ako dobre pripravíte tých, ktorí budú prevádzkovať a udržiavať.Predprojektová a projektová
príprava

 • iniciovanie a definovanie projektu
 • rozsah projektu
 • predbežné plánovanie projektu
 • hodnotenie rizík
 • hodnotenie prínosov
 • projekčné riešenie
 • harmonogram projektu
 • projektové náklady – rozpočet
 • formovanie projektového tímu

Projektový manažment
výstavby

 • FAT - kontrola dodávok u dodávateľa
 • dodávka
 • SAT – kontrola dodávok na mieste stavby
 • montáž
 • zmenové konanie

Projektový manažment
nábehu a uvedenia do prevádzky

 • zaškolenie – tréning
 • funkčné skúšky
 • komplexné skúšky
 • skúšobná prevádzka
 • uvedenie do prevádzky
 • odovzdanie do užívania

Projektový manažment
ukončenia projektu

 • kolaudácia
 • zhodnotenie výsledkov projektu (make-good analýza)
 • uzavretie projektu

Referencie

2019 - TERMOSTAV-MRÁZ - Rekonštrukcia Ohrievača vetra č.24 na Vysokej peci č.2 DZ Vysoké pece USSK - inžinierska činnosť

2018 - TERMOSTAV-MRÁZ - Rekonštrukcia Ohrievača vetra č.13 na Vysokej peci č.1 DZ Vysoké pece USSK - inžinierska činnosť

2015 - SIGMA DIZ - Navýšenie chladiacej kapacity Odsírenia DZ Koksovňa - inžinierska činnosť

2014 - MAKS-D - Havarijné nádrže DZ Koksovňa - inžinierska činnosť

2013 - LABO-SK - Poradenstvo a inžinierska činnosť pri realizácií investičných projektov

2012 - SKANSKA SK - Dodávky technologických častí Oxidačnej pece Pozinkovacej linky č.1

2012 - ALU TIGER Nemecko - Poradenstvo pri udeľovaní štátnych investičných stimulov

2011 - 1. Projektová s.r.o. - Výstavba Minioceliarne Strážske - inžinierska činnosť

2010 - POTRUBIE - Riadenie tlaku koksárenského plynu na VKB č.1 a č.3 - inžinierska činnosť

2010 - NORSTAR Corporation Ltd. - Poradenstvo pri investičných projektoch v Kazachstane, Uzbekistane a krajinách bývalého Sovietskeho zväzu

2009 - KOSIT - Komplexná modernizácia spaľovne Košice - poradenská činnosť pri posudzovaní investičného zámeru

2006 - SKANSKA SK - Poradenstvo a inžinierske služby pri montáži technologickej časti Pozinkovacej linky č.3

U.S. Steel Košice U.S. Steel Košice U.S. Steel Košice Minioceliareň Strážske Minioceliareň Strážske Minioceliareň Strážske Minioceliareň Strážske Minioceliareň Strážske Minioceliareň Strážske

Kontakt

Adresa

GBF Slovakia s.r.o.
Werferova 1
040 11 Košice
Slovenská Republika

Telefón

+421 55 799 99 31